1. Úvodní ustanovení a definice pojmů

 1. Provozovatelem portálu www.Primestaky.net je Jana Ptáčková, Slezská 2232/144, 130 00 Praha 3, IČ 76467708. Telefon 728 444 008, e-mail jana@janaptackova.cz
 2. Slovem Portál se v dalším textu rozumí internetový portál Provozovatele dostupný na adrese www.primestskytabor.net, respektive přesměrovaný z www.primestaky.net.
 3. Inzerentem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se jakožto Inzerent registruje na Portále a vloží si bezplatnou inzerci nebo si objedná inzerci placenou.
 4. Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která na Portále vyhledává služby nabízené na Portále Inzerenty.
 5. Inzertními službami se rozumí propagace služeb Inzerentů na stránkách Portálu – umístění inzerátu, topování, PR článku či banneru.
 6. Obsah inzerátu jsou všechna data nahraná Inzerentem na portál – fotografie, texty apod.

2. Pravidla inzerce na Portále

 1. Portál je určen pro inzerci příměstských táborů případně akcí podobného charakteru -  provozovatel si vyhrazuje inzeráty jiného zaměření smazat.
 2. Pro vložení inzerátu příměstského tábora je nutné se nejprve registrovat a uvést údaje pořádající organizace.
 3. Inzerce je v základní verzi bezplatná.
 4. Mezi placené služby patří topování inzerátu a zobrazení grafického banneru s odkazem na www inzerenta případně uveřejnění PR článku. Ceny placených služeb se řídí aktuálním ceníkem dostupným na primestskytabor.net/cenik.
 5. Registrací na Portále inzerent souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s principy fungování Portálu dobře seznámit, je s nimi plně srozuměn a nemá proti nim výhrad.
 6. Za obsah inzerát zodpovídá inzerent.
 7. Inzerent prohlašuje, že je plně oprávněn zadat ke zveřejnění nabídku svých služeb, tedy že je k tomu pověřen pořadatelem příměstského tábora nebo je sám pořadatel.
 8. Inzerent uveřejněním inzerátu prohlašuje, že má právo uveřejnit ve svém inzerátu přiložené fotografie, grafiku a jiné obrázky, má právo disponovat uveřejněnými texty a že se na výše uvedené nevztahují autorská práva třetích stran.
 9. Pro případ uplatnění autorských práv ze strany třetích osob, zejména nároků na odměnu za neoprávněné užití fotografií a jiného obsahu, se Inzerent zavazuje uhradit Provozovateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s tímto porušením autorských práv.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit jakýkoliv obsah vložený na Portál Inzerentem a to zejména v případě gramatických chyb, překlepů, nesprávné struktury textů, formátování či rozsahu.
 11. Vymazání inzerátu nebo části jeho obsahu Provozovatelem je možné v případě, když Inzerent poruší závažným způsobem tyto obchodní podmínky nebo autorská práva třetích stran.
 12. Smazání uživatelského účtu Inzerenta Provozovatelem je možné z výše uvedených důvodů, na žádost Inzerenta (ukončení činnosti apod.) nebo v případě, kdy Inzerent nevloží na Portál inzerci déle než 3 roky.

                                     

3. Registrace Inzerenta a udělení souhlasu

 1. Na stránkách Portálu je možné se zaregistrovat pomocí e-mailové adresy. Registrace se provede na adrese http://primestskytabor.net/cs/registrace a po zadání údajů je nutno účet aktivovat kliknutím na odkaz zaslaný do e-mailu.
 2. Inzerent dává tímto souhlas se zpracováním osobních údajů Provozovatelem za účelem komunikace týkající se inzerce na Portále.
 3. Osobní údaje inzerenta budou v databázi Portálu po dobu trvání registrace na Portále.
 4. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití uživatelského účtu nebo osobních údajů Inzerenta třetí osobou, pokud Inzerent sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové osobě umožnil k údajům přístup.
 5. Uživatelský účet Inzerenta i veškerá vložená inzerce zůstává v databázi Portálu do momentu, než je vymaže a) Inzerent b) Provozovatel

 

4. Objednávka služeb, ceny a platební podmínky

 1. Objednávka placené inzerce probíhá telefonicky nebo e-mailem, obě strany chápou tyto formy objednávky jako závazné.
 2. Na základě objednávky obdrží Inzerent platební údaje a po uhrazení služeb v zákonné lhůtě fakturu za služby
 3. Uhrazením objednávky vzniká mezi Inzerentem a Provozovatelem smluvní vztah. V rámci něj budou obě strany dělat všechny potřebné kroky k tomu, aby bylo možné placené služby realizovat (Inzerent dodá podklady, Provozovatel zveřejní inzerci apod.)
 4. Ceny za služby se řídí aktuálním ceníkem, který je k dispozici na www.primestskytabor.net/cenik

 

5. Doba trvání a ukončení inzerce

 1. Trvání platnosti Inzerce záleží na dohodě Provozovatele a Inzerenta či typu Inzerce, který Inzerent na Portále využívá.
 2. Inzerce příměstského tábora je aktivní zpravidla do posledního dne konání posledního turnusu tábora.

 

6. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Inzerentem se řídí právním řádem České Republiky.

 

Podmínky jsou platné od 1.1.2019